Kanton Sarajevo

Dom zdravlja Breza: Konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme

By Redakcija

Na osnovu člana  20.a  Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o radu  („Sl. novine FBiH“ broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj;08/19),  člana 7.stav 1. tačka 4 Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Breza broj: 01-401/17 od 28.07.2017 godine,   člana 4. i  člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove  Dom zdravlja  Breza broj: 01-759/19 od 29.10.2019 godine i Odluke direktora broj: 01-686/2021 od 14.04.2021 godine,  direktor raspisuje:

 KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 I       RADNO MJESTO

Medicinska sestra-tehničar .. 2 izvršioca na određeno vrijeme do 12 mjeseci.

II     USLOVI
Kandidati trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove:
    a)  opšti uslovi :
– da je kandidat državljanin BiH,
– da kandidat ima zdravstvenu i poslovnu  sposobnost  za vršenje  poslova navedenog radnog mjesta,

 1. b) posebni uslovi :
  – 
  završenu srednju medicinsku školu (SSS)
  – položen stručni ispit,
  – licenca za samostalan rad.
  – minimalno 6 mjeseci radnog iskustva računajući pripravnički staž.

Krataka opis poslova i radnih zadataka:
– vrši zdravstveno prosvjećivanje porodice,
– edukaciju  pacijenata oboljelih od dijabetesa,
– vrši sterilizaciju instrumenata i kontroliše njenu ispravnost,
– priprema pacijenta i materijal za rad i asistira pri radu,
– vodi medicinsku dokumentaciju,
– vrši primarnu i sekundarnu obradu rane,
– daje sve vrste injekcija (I.V,I.M,S.C.) i infuzija sa terapijom u istoj,
– mjeri vitalne parametre (puls, krvni pritisak),
– vrši posjetu starim i iznemoglim licima i daje terapije u kući pacijenta,
– prima pozive od pacijenata i vrši trijažu za narudžbu prema redu hitnosti,
– i druge poslove navedene u Standardima i normativima zdravstvene zaštite i nomenklaturi usluga u FBiH (plava knjiga).

– mjesto rada:  JU Dom zdravlja Breza.
– pripadajuća osnovna neto plaća:  975,00 KM

III        NAPOMENA ZA  KANDIDATE

– samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja  obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  i sanitarno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

– kriterij na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu:

– radno iskustvo na poslovima stručne spreme,
– postignut uspjeh  tokom školovanja,
– uspjeh na usmenom stručnom ispitu.

 IV        POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz  svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju potrebno je dostaviti:
– Diploma o završenoj  srednjoj medicinskoj školi.
– Uvjerenje o položenom stručnom  ispitu.
– Licenca za samostalan rad.
– Potvrda o radnom iskustvu, izuzev potvrde o obavljenom pripravničkom stažu.
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
– Izvod iz matične knjige rođenih.
– Prijava o prebivalištu (CIPS) ne starije od 6 mjeseci.

V         LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJU

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po konkursu, prema stručnoj spremi kandidata iz pozicije iz ovog konkursa su:
– literatura korištena tokom školovanja.
– 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti FRBiH

VI        OSTALE ODREDBE
 O datumu, mjestu pristupanja intervjua odnosno polaganja  usmenog  ispita, kandidati će biti obaviješteni telefonom ili  putem  e- mail adrese kandidata. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju  usmenog stručnog dijela ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne  procedure.
O rezultatima provedenog postupka po konkursu kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Konkurs će biti objavljen na Web stranici JU Doma zdravlja Breza, Web stranici općine Breza, dnevnom listu „Oslobođenje“ , oglasnoj ploči JU Dom zdralja Breza i  Zavodu  za zapošljavanje Ze-Do kantona.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana  objave u dnevnom listu“Oslobođenje“.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

JU DOM ZDAVLJA BREZA
Ul. Šehidska br. 12  Breza
U zatvorenoj koverti sa naznakom
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“  

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kandidata koji neispunjavaju uslove ovog konkursa kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Po okončanju postupka po ovom konkursu, JU Dom zdravlja Breza se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU Dom zdravlja Breza.

DIREKTOR
prim.dr. spec. Fikret Salčinović

The post Dom zdravlja Breza: Konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme appeared first on ILIJAS.info.

Source:: Ilijas.info