Srednjobosanski Kanton

Dom zdravlja Vitez raspisao Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

By Redakcija

Javna ustanova Dom zdravlja Vitez raspisala je Javni oglas za prijem u radni odnos doktor medicine na neodređeno vrijeme.

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu (,,Službene novine FBiH” br: 26/16 i 89/18), čl. 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB br:7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br: 11-01-53/21 od 7.1.2021. godine, ravnatelj prim. Zoran Pocrnja, dr.med., raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1.DOKTOR MEDICINE – na neodređeno vrijeme u Odjel opće/obiteljske medicine s područnim ambulantama, 2 izvršitelja, uz probni rad od 5 mjeseci.

Kratak opis poslova radnog mjesta:

-Promocija zdravlja i zdravih stilova života, prevencija nastanka, rano otkrivanje, blagovremeno i adekvatno liječenje stanovništva.

-Prevencija nastanka komplikacija i invalidnosti, njihovo adekvatno zbrinjavanje i liječenje.

-Uredno, blagovremeno i potpuno vođenje propisanih evidencija i izvještavanje.

-Drugi poslovi iz svoje djelatnosti i po nalogu voditelja odjela.

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće:

a) Opći uvjeti:

-da je državljanin BiH,

-da je stariji od 18 godina

-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

b) Posebni uvjeti:

Pod 1. završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, Licenca za samostalan rad u zvanju doktor medicine.

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz javnog oglasa:

-Uz potpisanu prijavu na Javni oglas s kraćim životopisom, kontakt telefonom i adresom, s naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje kandidati dostavljaju i slijedeće dokaze:

Pod 1.

DOKTORI MEDICINE

-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore;

-Uvjerenje o državljanstvu;

Radno vrijeme u Odjelu opće/obiteljske medicine s područnim ambulantama JU Dom zdravlja Vitez organizirano je pet dana u tjednu sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.

Mjesto rada je centralna zgrada, područne ambulante JU Dom zdravlja Vitez i područje općine Vitez.

Provjera stručnog znanja obavit će se putem pismenog ispita i intervjua.

Samo izabrani kandidati će biti u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje su primljeni.

Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” ili web stranici općine Vitez.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, s obvezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj kuverti dostaviti na adresu:

JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul. Hrvatskih branitelja 2A, 72 250 VITEZ

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA

RADNO MJESTO __________________________________

s naznakom ,,NE OTVARATI”

Na kuverti obvezno navesti ime, prezime i adresu pošiljatelja.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.

Objava Dom zdravlja Vitez raspisao Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme pojavila se prvi puta na Vitez.info.

Source:: Vitez.info