GEODETSKI TEHNIČAR-GEOMETAR (1 IZVRŠILAC)

 • DEMUS d.o.o. Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 18/II objavljuje,
 • KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 • GEODETSKI TEHNIČAR-GEOMETAR (1 IZVRŠILAC) na neodređeno vrijeme
 • Opis poslova:
 • Priprema i organizuje geodetske radove na gradilištima,
  Priprema i obrađuje goedetske podatke prije u toku i nakon izvođenja svih vrsta građevinskih radova,
  Ostali poslovi vezani za građevinsko-geodetske radove na gradilištima.
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
 • IV stepen stručne spreme geodetski tehničar – geometar,
  Radno iskustvo minimalno 2 godine na poslovima geometra,
  Poznavanje rada na računaru,
  Vozačka dozvola „B“ kategorije,
  Sklonost timskom radu,odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka.
  Potrebni dokumenti:
 • Diploma o završenom stepenu stručne spreme (ovjerena kopija ili original),
  Radna biografija sa popisom poslova u čijoj izradi je lice učestvovalo (CV),
  Potvrde ili uvjerenja kao dokaz o traženom radnom iskustvu, radnom iskustvu u struci, odnosno radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ovjerena kopija ili original)
  Kopija vozačke dozvole sa položenim kategorijama.
  Konkurs ostaje otvoren 30 ( TRIDESET ) dana od dana objavljivanja.
 • Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao naprijed navedene uslove/kriterije obavit će se usmeni razgovor – intervju.
 • Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.
 • Lokacija:Sarajevo
 • Broj pozicija: 1 na neodređeno vrijeme
 • Datum objave:14.06.2019.godine
 • Trajanje oglasa: 30 dana
 • Prijave na konkurs slati na adresu:
 • „DEMUS“ d.o.o. Sarajevo
 • Hamdije Kreševljakovića br.18/II
 • 71 000 Sarajevo
 • Uz naznaku: „Prijava na konkurs – ne otvarati“ ili na mail: [email protected]

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO