Kanton Sarajevo

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Ilijaš

By Redakcija

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Ilijaš
Radno mjesto: SLUŽBA ZA SAOBRAĆAJ, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I GRAĐENJE
– Urbanističko-građevinski inspektor –1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja kontrolu nad radom sudionika gradnje i održavanju građevine, kvaliteta upotrebljenih i ugrađenih građevnih proizvoda i primjene svih pozitivnih zakonski propisa iz oblasti urbanizma i građenja; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava
podnosioca zahtjeva u roku od 10 dana od prijema zahtjeva; vrši pregled objekta, prostora, procesa rada, dokumente i slično kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim
nadležnostima; donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona ili drugog
propisa, kao što je prekršaj ili krivično djelo, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu zbog učinjenog krivičnog djela nadležnom tužilaštvu; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje, u skladu sa zakonom; može poduzimati i odgovarajuće
preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i slično;
zapisnikom, izuzetno, može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; dužan je pismeno zatražiti od nadležne službe Općine da oglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za gradnju, ako utvrdi da
je to rješenje doneseno protivno odredbama zakona; dužan je pismeno zatražiti od nadležne službe Općine da oglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za gradnju, ako utvrdi da je to rješenje doneseno protivno odredbama zakona; dužan je da prima stranke i daje usmena pojašnjenja
iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na prestavke stranaka koje se odnose na pitanja iz njegovog rada; na zahtjev Kantonalnog inspektora izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djeokurga rada; radi poslove na provođenju sistema upravljanja kvalitetom; po potrebi radi i druge
poslove koje mu u zadatak stavi Pomoćnik Načelnika i Načelnik Općine, za čije vršenje je osposobljen.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne  službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete i to:
– VSS ili I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema sa najmanje 240 ECTS bodova, arhitektonski ili građevinski fakultet,
– 3 godine radnog staža u struci
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz
konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od
dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava kandidate o
rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita. Kandidati koji su uspješno položili
stručni ispit, dužni su u roku od pet dana nakon usmenog saopštavanja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze
o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fcc. diplome koju kandidat dostavlja kao dokaz o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.,
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
“Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure
bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton Goražde
ul. Kulovića br. 7

71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Ilijaš sa pozivom na broj konkursa 10-30-8-153/21″

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave


Javni oglas.PDF

The post Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Ilijaš appeared first on ILIJAS.info.

Source:: Ilijas.info