Javni konkurs za popunu sedam radnih mjesta u Općini Ilijaš

Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Ilijaš, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Ilijaš
06 929

01. Stručni saradnik za upravno-pravne poslove u Službi za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za javne nabavke u Službi za privredu i finansije – 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni saradnik za prostorno planiranje u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – 1 (jedan) izvršilac,
04. Stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu i građenje u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje – 1 (jedan) izvršilac,
05. Stručni saradnik za obrazovanje, pitanja mladih i NVO sektor u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac,
06. Stručni saradnik operativnog centra i koordinator za deminiranje u Službi civilne zaštite – 1 (jedan) izvršilac,
07. Stručni saradnik za informisanje u Stručnoj službi općinskog vijeća i općinskog načelnika – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vodi upravni postupak donošenja rješenja i zaključaka iz oblasti BIZ-a, socijalne i zdravstvene zaštite, vodi upravni postupak u oblasti novčanih naknada za porodilje i pomoć vezanih za iste, priprema analize, informacije i druge stručne materijale iz oblasti BIZ-a, socijalne i zdravstvene zaštite, prati primjenu važećih materijalnih propisa te u saradnji sa stručnim saradnicima vrši implementaciju istih, obavlja saradnju sa nadležnim resornim minisatarstvima i drugim državnim organima i institucijama iz oblasti koju pokriva služba, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, koje resorna ministarstva i nadležni organi dostavljaju radi davanja mišljenja i prijedloga, a odnose se na propise koji se primjenjuju u službi, vrši koordinaciju i prati rad nevladinog sektora, obavlja i druge poslove koje se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

02. Opis poslova: prati primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki, priprema u saradnji sa organizacionim jedinicama plan javnih nabavki za tekuću godinu i po potrebi vrši izmjenu i dopunu istog, priprema prijedloge odluka o započinjanju postupaka javnih nabavki, vrši obradu i pripremu prijedloga tenderske dokumentacije koji je izradila nadležna služba, vrši objavu tendera i dostavlja tendersku dokumentaciju na način propisan za konkretni postupak javne nabavke, obavlja korespondenciju sa ponuđačima i u saradnji sa nadležnom službom priprema pojašnjenja tenderske dokumentacije, učestvuje u radu Komisije za javne nabavke, priprema prijedloge odluka o dodjeli ugovora, izrađuje prijedloge ugovora o javnoj nabavci i okvirnih sporazuma, provodi i prati nabavke po sistemu e-Aukcije, vodi evidenciju zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma, priprema odgovore po pravnim lijekovima u koordinaciji sa Komisijom za javne nabavke, u slučaju spora priprema dokumentaciju i daje potrebne informacije licima ovlaštenim za zastupanje, redovno učestvuje na seminarima iz oblasti javnih nabavki u cilju stručne osposobljenosti za rad, redovno učestvuje na seminarima iz oblasti javnih nabavki, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga službe.

03. Opis poslova: vrši analizu planova prostornog uređenja donesenih za područje općine i u vezi s tim dalje izrađuje informacije o stanju planske dokumentacije, te inicira izradu nove, ili izmjenu postojeće planske dokumentacije, predlaže smjernice za izradu planske dokumentacije, organizuje javni uvid i javnu raspravu o nacrtu prostorno-planske dokumentacije te za iste priprema nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni, ili dopuni i donošenju detaljnih planova prostornog uređenja, odgovara za realizaciju planova i projekata iz oblasti planiranja, inicira rješavanje problema na području općine u oblasti prostornog uređenja, analizira lokacije za izgradnju, predlaže intervencije na objektima, ili grupama izgrađenih objekata i organizuje izradu potrebnih analiza, u saradnji sa šefom odsjeka, predlaže lokacije koje će biti ponuđene na konkurs za dodjelu gradskog grđevinskog zemljišta za građenje, učestvuje u izradi uslova za raspisivanje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata, analizira, inicira, priprema i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti odsjeka, prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti službe, prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti službe, vrši uviđaj na licu mjesta i utvrđuje da li je tražena izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uslovima utvrđenim za taj prostor, daje stručni nalaz, upute i mišljenja po predmetima iz oblasti prostornog uređenja, koji se rješavaju u prvostepenom upravnom postupku, vrši uviđaj na terenu, daje mišljenja, izrađuje izvod iz planskog dokumenta i određuje građevinske parcele u postupku drugih organa uprave, vrši obračun naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta, naknade za izgradnju skloništa, obračun građevinske takse, obračun naknade za tehnički pregled građevine, izrađuje skice lokacija u postupku izdavanja urbanističke lokacije i skicu građevinske parcele u postupku pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište, utvrđuje urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata i urbanističko-tehničke uslove za projektovanje u postupku izdavanja lokacijske informacije, pribavlja stručna mišljenja nadležnih kantonalnih i federalnih organa i institucija potrebnih za utvrđivanje mogućnosti izgradnje i izradi prijedloga programa za uređenje građevinskog zemljišta, u obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje i unapređuje politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvrđene ciljeve kvaliteta i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sisteme upravljanja kvalitetom, obavlja i druge poslove koje mu u zadatak stavi šef odsjeka i pomoćnik načelnika, za svoj rad istim je odgovoran.

04. Opis poslova: vrši analizu planova građenja za područje općine i u vezi s tim dalje izrađuje informacije o stanju planske dokumentacije te inicira izradu nove ili izmjenu postojeće dokumentacije, predlaže smjernice za izradu komunalne infrastrukture, organizuje javni uvid i javnu raspravu o nacrtu te za iste priprema nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju detaljnih planova, odgovara za realizaciju planova i projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i građenja, inicira rješavanje problema na području općine u oblasti komunalne infrastrukture i građenja, analizira lokacije za izgradnju, predlaže intervencije na komunalnoj infrastrukture i građenju i organizuje izradu potrebnih analiza, analizira, inicira, priprema i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti službe, prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti službe, podnosi izvještaj o svom radu i odgovara za zakonito i ažurno izvršavanje poslova koje mu povjeri pomoćnik načelnika, vrši uviđaj na licu mjesta i utvrđuje da li je izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uslovima /odstojanje od susjeda, položaj u odnosu na saobraćajnicu i dr./ utvrđenim za taj prostor,daje stručni nalaz, upute i mišljenja po predmetima iz oblasti komunalne infrastrukture i građenja, koji se rješavaju u prvostepenom upravnom postupku, utvrđuje urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji sanaciji komunalne infrastrukture i građenja radi poslove na provođrnju sistema upravljanja kvalitetom,po potrebi radi i druge poslove koje mu u zadatak stavi pomoćnik načelnika i za svoj rad istom je odgovoran.

05. Opis poslova: prati propise iz oblasti obrazovanja, pitanja mladih i NVO sektora i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, vrši poslove analitičkog praćenja stanja u oblasti obrazovanja, pitanja mladih i NVO sektora,pomaže u pripremi i izradi nacrta srednjoročnih planova u obrazovanju, omladinskom i NVO sektoru i godišnjih planova razvoja u navedenim oblastima,vrši izradu izvještaja, analiza i informacija iz oblasti obrazovanja, omladinskog i NVO sektora,obavlja poslove statistike iz oblasti obrazovanja, omladinskog i NVO sektora, prati ostvarivanje planova i programa razvoja u oblasti obrazovanja, omladinskog i NVO sektora,priprema prijedloge odluka i drugih akata iz oblasti obrazovanja, omladinskog i NVO sektora, koje donosi općinsko vijeće i općinski načelnik, prati realizaciju investicionih projekata iz oblasti za koje je nadležan u skladu sa zakonom,predlaže mjere za unaprijeđenje odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama i radi na njihovoj realizacijii, ostvaruje saradnju sa nadležnim organima Kantona Sarajevo i Prosvjetno-pedagoškim zavodom, samostalno prati i analizira realizaciju godišnjih programa rada osnovnih škola, razmatra izvještaje osnovnih škola i izvještaje Prosvjetno-pedagoškog zavoda o radu i uvjetima rada u školama na području općine, organizuje takmičenja i smotre učenika u oblasti nastavnih i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou, a posebno iz oblasti obrazovanja za demokratiju, ljudska prava i prava djeteta, razmatra stručne izvještaje Prosvjetno-pedagoškog zavoda o testiranju znanja učenika, rezultatima takmičenja, smotri učenika, ostvaruje saradnju sa direktorima škola sa područja općine, ostvaruje saradnju sa roditeljima učenika i razmatra njihove pismene prigovore, koordinira saradnju među osnovnim školama na području općine,predlaže planove budžetskog sufinansiranja škola u cilju njihove bolje prostorne i materijalno-tehničke opremljenosti,priprema spiskove školskih obveznika i dostavlja školama na svom području,vodi evidenciju o upisu djece u prve razrede osnovnih škola,koordinira aktivnosti na obezbijeđenju prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš,obezbijeđuje i sprovodi potrebne aktivnosti za stipendiranje učenika i studenata, daje stručno mišljenje na nacrte i prijedloge propisa iz oblasti obrazovanja, omladinskog i NVO sektora, vrši kontrolu utroška budžetskih sredstava dodjeljenih omladinskim udruženjima po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva udruženja urađana i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta općine Ilijaš , učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja povodom manifestacija koje se provode u organizaciji općine, prati pružanje podrške mladima koja dolazi iz nevladinog sektora, njen kvalitet, njenu samostalnost u određivanju ciljeva i izvršavanju njenih zadataka, kao i u formiranju organizacione strukture, vodi spisak svih omladinskih udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade sa mladima ili pružaju podršku omladinskim aktivnostima,koordinira aktivnosti u vezi sa radom sa mladima i omladinskim aktivnostima,uočava negativne uticaje na mlade bilo koje institucije, udruženja ili organizacije, uključujući i međunarodne organizacije, a koje su u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, predlaže poduzimanje zakonskih mjera koje provode nadležni organi, Savjetuje mlade i njihove predstavnike naročito o pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza zasnovanih na Zakonu o mladima Federacije BiH,uspostavlja i učestvuje u radu radnog tijela za izradu, ažuriranje i praćenje provođenja lokalnih i kantonalnih strategija prema mladima u čijem će radu učestvovati predstavnici vijeća mladih ili omladinskih udruženja, provodi istraživanje ili daje podršku istraživanju u cilju donošenja strategije prema mladima,pruža podršku radu općinskog vijeća mladih, koordinira saradnju između vijeća mladih ili omladinskih organizacija i nevladinih organizacija sa općinskim organima, radi i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad je istom odgovoran.

06. Opis poslova: koordinira, organizira i usmjerava rad unutar operativnog centra općine, vrši planiranje i izradu tehničkih rješenja i detalja za potrebe sistema veza i operativnog centra općine, regulira način prijema, prikupljanja, obrade, izlaganja i distribucije podataka korisnicima o svim opasnostima i njihovim posljedicama po ljude i materijalna dobra, regulira način povezivanja učesnika u osmatranju i drugih izvora podataka sa operativnim centrom civilne zaštite općine, dostavlja redovne i vanredne izvještaje, učestvuje u izradi planskih dokumenata bitnih za funkcioniranje operativnog centra civilne zaštite općine, planira, rukovodi i izvodi obuku rezervnog sastava ljudstva operativnog centra civilne zaštite općine, pravi plan pripravnosti i plan mobilizacije rezervne jedinice operativnog centra civilne zaštite općine, učestvuje u izradi ostalih dokumenata vezanih za rad operativnog centra civilne zaštite općine, vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac iz nadležnosti službe, pravi Plan zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i minskoko-eksplozivnih sredstava (MES) za područje općine, regulira način prikupljanja, obrade i distribuciju podataka korisnicima o svim opasnostima i posljedicama po ljude i materijalna dobra od NUS-a i MES-a, regulira način povezivanja učesnika u deminiranju sa drugim nosiocima zaštite i spašavanja i sa operativnim centrom civilne zaštite općine, pravi godišnji plan prioriteta za deminiranje, obrađuje podatke od značaja za sprovođenje mjera zaštite o NUS-a i MES-a, te vrši dokumentiranje podataka o istim, vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama koje se odnose na kontaminiranost i očišćenost općine od MES-a i NUS-a na zahtjev fizičkih i pravnih lica u skladu sa Zakonom, ostvaruje saradnju sa BH MAC-om, nevladinim organizacijama vezanim za poslove oko deminiranja i mjera zaštite od NUS-a i MES-a, planira nabavku opreme za vršenje poslova iz oblasti deminiranja iz nadležnosti općine, pravi godišnje izvještaje općinskom vijeću i općinskom načelniku vezane za poslove deminiranja i zaštite od NUS-a i MES-a, obavlja poslove vezane za investiciono i tekuće održavanje skloništa, kao i uređaja i tehničkih sredstava u njima, radi druge poslove po zahtjevu rukovodioca službe.

07. Opis poslova: prati rad kolegija općinskog načelnika i vodi zapisnik ,koji dostavlja članovima kolegija,prati rad općinskog vijeća i općinskih službi, priprema informacije, izvještaje, saopćenja, obavještenja, pozive i druge vrste materijala, koji se dostavlja medijima u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, obrađuje zahtjeve upućene načelniku, analizira prispjela pitanja i odgovore, priprema i proslijeđuje odgovore u zakonskom roku,ostvaruje kontakte sa medijima,radi na dogradnji postojećih materijala, brošura i štampanju novih materijala i brošura, te letaka iz raznih oblasti,priprema idejno rješenje za sve vrste publikacija, čestitki, pozivnica i prezentacija, vrši prikupljanje i sortiranje informacija, te pripremu i lektorisanje tekstova za web stranicu općine.

Uslovi za obavljanje poslova za: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
– VSS ili I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet ili fakultet za upravu,
– Najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža/iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02.
– VSS ili I, II ili III ciklus Bolonjskog sistema sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru;

Za poziciju 03.
– VSS ili I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, arhitektonski fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.
– VSS ili I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, građevinski fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 05.
– VSS ili I ili II ciklus Bolonjskog sistema sa 180 ECTS bodova pravni fakultet, fakultet političkih nauka ili fakultet za javnu upravu,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 06.
– VSS ili I ili II ciklus Bolonjskog sistema sa najmanje 180 ECTS bodova, fakultet političkih nauka – smjer odbrana i sigurnost ili vojna akademija,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža /iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 07.
– VSS ili I ili II ciklus Bolonjskog sistema sa najmanje 180 ECTS bodova, fakultet političkih nauka – smjer žurnalistika,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
01. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
02. potvrda/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci, nakon sticanja VSS,
03. dokaz o poznavanju rada na računaru,
04. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti:
– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
05. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
Ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Ilijaš”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Po ovlaštenju v.d. direktora
SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur.
Vrsta posla: stalni radni odnos
Regija: Sarajevski kanton regija
O zaposleniku

Minimalna stručna sprema: Fakultet
Poznavanje rada na računaru: dobro
Potrebno radno iskustvo: jedna godina
Kontakt podaci

Naziv preduzeća: Agencija za državnu službu Federacije BiH
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 19/V, 71000 Sarajevo
Regija: Sarajevski kanton regija
Internet adresa: www.adsfbih.gov.ba

The post Javni konkurs za popunu sedam radnih mjesta u Općini Ilijaš appeared first on ILIJAS.info.

Source:: Izvor: Ilijas.info