Kanton Sarajevo

Javno preduzeće Veterinarska stanica d.o.o. Breza: Oglas za prijem u radni odnos

By Redakcija

Broj: 02/2-6-24/22
Breza, 15.03.2022. godine
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18) i člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj 8/19) i Odluke o prijemu u radnika na neodređeno vrijeme VSS-Doktor veterinarske medicine 1 izvršilac broj 02/2-6-23/22, J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Breza raspisuje:
                                         
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
                                                                    I
1. Doktor veterinarske medicine – 1 (jedan) izvršilac na NEODREĐENO vrijeme – stalni radni odnos
                                                                   II
Kandidati trebaju da ispunjavaju opće uslove za prijem u radni odnos:
– Da su državljani BiH
– Da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa na poslovima i zadacima Doktora veterinarske medicine
– Da su stariji od 18 godina
– Da posjeduju diplomu VSS (VII stepen) Doktor veterinarske medicine
– Da imaju najmanje 1 (jednu) godinu iskustva stečenog radom u struci
– Da imaju položen stručni ispit
– Da posjeduju veterinarsku licencu
– Da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije
                                                               III
Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće:
– Kratku biografiju
– Ljekarsko uvjerenje
– Diplomu VSS (VII stepen) zvanje Doktor veterinarske medicine,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– Veterinarsku licencu
– Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu izdatom od strane Porezne uprave ili PIO/MIO
– Uvjerenje o državljanstvu
– Izvod iz matične knjige rođenih
– CIPS-ovu potvrdu o prebivalištu
– Kopiju vozačke dozvole B kategorije
Dokaze je potrebno priložiti u originalima ili ovjerenim fotokopijama.
                                                                        IV
Prijave na ovaj javni oglas se podnose putem pošte preporučeno na adresu:
J.P. VETERINARSKA STANICA d.o.o. BREZA, adresa: Založje b.b. 71370 BREZA s obaveznom naznakom „NE OTVARAJ“ PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO DOKTORA VETERINARSKE MEDICINE kao i ime, prezime i adresa pošiljaoca.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će odbaciti nepotpune i neblagovremene prijave za konkurs.
                                                                        V

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na web stranici Općine Breza i web stranici JU Služba za zapošljavanje Zenićko-dobojskog kantona u Zenici.Direktor, Mirsad Bogilović dr.vet.med.

The post Javno preduzeće Veterinarska stanica d.o.o. Breza: Oglas za prijem u radni odnos appeared first on ILIJAS.info.

Source:: Ilijas.info