Srednjobosanski Kanton

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

By Senada Vurm

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 5. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj: 01-6949/21 od 09.12.2021. godine raspisuje:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika  na određeno i neodređeno  vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 1. Vodoinstalater u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
 2. Pomoćni radnik u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
 3.  Građevinski radnik RJ “Vodovod i kanalizacija“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
 4. Djelatnik na održavanju zelenih površina u RJ “Komunalije“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
 5. Inkasant u „Inkasantska služba“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

  NAZIV RADNOG MJESTA
01.Vodoinstalater u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
Opis poslova radnog mjesta:

 • svakodnevno vrši uvid u ispravnost cjevovoda vodovoda i vodovodne mreže, rezervoara za vodu, cjevovoda kanalizacije i kanalizacijske mreže, te o uočenim kvarovima odmah izvještava voditelja radne jedinice;
 • radi na otklanjanju i popravki uočenih kvarova;
 • prema nalogu voditelja vrši popravke na  primarnim, sekundarnim i tercijarnim cjevovodima;
 • vrši očitanje potrošnje vode sa vodomjera, kontrolu ispravnosti vodomjera i zamjenu neispravnog vodomjera;
 • prilikom rada na cjevovodima dužan je racionalno i pravilno koristiti raspoloživu opremu i alat, vodeći računa o njihovim tehničkim karakteristikama;
 • kontrolira ispravnost hidranata na vodovodnoj mreži i vrši njihov popravak;
 • vodi evidenciju o utrošenom materijalu, te vodi računa o njegovom racionalnom utrošku;
 • odgovoran je za kvalitetu izvedenih radova;
 • vrši pročišćavanje vodovodne mreže;
 • obvezan je raditi i izvan radnog vremena, kada to okolnosti zahtjevaju, prema nalogu voditelja;
 • radi na montaži, izgradnji, popravci, rekonstrukciji  i održavanju vodovodne i kanalizacijske  mreže i priključaka;
 • vrši poslove na izradi novih priključaka, obavlja priključenje novih potrošača na vodovodnu  mrežu i korisnike kanalizacije na kanalizacijsku mrežu;
 • vrši otkrivanje, evidentiranje i prijavljivanje neposrednom voditelju neovlaštenih i nelegalno priključenih potrošača korisnika vode i kanalizacije, radi poduzimanja potrebnih mjera protiv takvih potrošača;
 • vrši isključenje i priključenje korisnika sa vodovodne i kanalizacijske mreže po nalogu voditelja;
 • po potrebi vrši smjenska dežurstva na održavanju vodnih objekata
 •  pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.
Otežani uvjeti rada: 5%
Grupa poslova: III
    02. Pomoćni radnik u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme    
Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja sve pomoćne i manje složene poslove uz vodoinstalatere na održavanju primarnog i sekundarnog cjevovoda;
 • pomaže vodoinstalateru oko utovara, transporta i istovara alata i vodo-instalaterskog materijala;
 • obavlja ručni iskop zemlje i drugih materijala u manjoj mjeri, a nakon  završetka rada vodoinstalatera vrši zatrpavanje materijalom iz iskopa;
 • radi u manipulaciji materijala koji se koristi u radu vodoinstalatera;
 • radi manje složene poslove u okviru poslova izgradnje i održavanja objekta;
 • radi sve pomoćne poslove na gradilištu;
 • radi po nalogu voditelja grupe u koju je raspoređen;
 • racionalno koristi zaduženi materijal i alat prilikom rada;
 • vrši pročišćavanje kanalizacione mreže;
 • obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz tečnih tereta, po stručnim uputama vozača;
 • obavlja poslove pranja i dezinfekcije autocisterne nakon upotrebe;
 • dužan je pridržavati se naputaka voditelja radne jedinice  i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara;
 • pri radu je obavezan pridržavati se uputa i propisanih mjera zaštite,  uz uporabu mjera zaštite i osobnih zaštitnih sredstava;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.
Otežani uvjeti rada: 5%
Grupa poslova: II
03. Građevinski radnik RJ “Vodovod i kanalizacija“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
Opis poslova radnog mjesta:

 • radi poslove izgradnje novih objekata i  održavanja postojećih;
 • vrši sve poslove na pripremi i uređenju gradilišta;
 • vrši poslove izrade okana-šahtova kod izgradnje nove i rekonstrukcije postojeće vodovodne i kanalizacione mreže;
 • radi na izradi skela, oplata i drugih građevinskih konstrukcija;
 • radi po uputama rukovodioca gradilišta i prema projektnoj dokumentaciji;
 • radi poslove betoniranja;
 • obavlja hidroizolacijske radove;
 • po potrebi samostalno radi i vodi grupu radnika;
 • vodi evidenciju o utrošenom materijalu, te vodi računa o njegovom racionalnom utrošku;
 • tijekom rada dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelj radne jedinice.
Otežani uvjeti rada: 7%
Grupa poslova: III
04. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u RJ „Prikupljanje, selekcija i odvoz otpada“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz otpadaka;
 • prinosi kante i druge namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka;
 • vrši utovar i istovar otpada i dužan je voditi računa da se otpad  ne rasipa van za to određenih posuda, te pokupiti rasuti otpad;
 • veže kontejnere lancima ili čelićnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima;
 •  ukoliko uoči bilo koji drugi materijal osim komunalnih otpadaka, prilikom pražnjenja posuda i utovara u vozilo dužan je provjeriti vrstu i sadržaj zajedno sa vozačem i o tome odmah obavijestiti voditelja radne jedinice;
 • obavlja poslove pranja i dezinfekcije  vozila i kontejnera;
 • u vrijeme snježnih padavina, dužan je očistiti snijeg do kontejnera i drugih posuda za otpatke, radi nesmetanog prilaza vozila za utovar i prijevoz otpadaka na pretovarnu stanicu i  deponiju;
 • nakon pražnjenja kontejnera i drugih posuda za skupljanje otpadaka dužan je vratiti ih na isto mjesto;
 • obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz tečnih tereta, po stručnim uputama vozača;
 • obavlja poslove pranja i dezinfekcije autocisterne nakon upotrebe;
 • dužan je pridržavati se naputaka voditelja radne jedinice  i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara;
 • sredstva zaštite na radu dužan je koristiti i čuvati do isteka roka njihovog trajanja;
 • pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju  radne jedinice.
Otežani uvjeti rada:  5%
Grupa poslova: II
05. Inkasant u „Inkasantska služba“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Opis poslova radnog mjesta:

 • vrši podjelu računa (mjesečno za pravne i fizičke osobe); 
 • vrši mjesečna očitanja potrošnje vode  po  vodomjeru za pravne osobe, te redovita tromjesečna, a po nalogu voditelja službe i  mjesečna očitanja vode po vodomjeru za  fizičke osobe;
 • vrši prijavu novih potrošača, ažurira  podataka o korisnicima komunalnih usluga, te dostavlja podatke o  ne aktivnim korisnicima radi odjave;
 • vrše prijavu korisnika komunalnih usluga – vikend kuća, radi obračuna godišnjeg paušala;
 • komuniciraju sa korisnicima komunalnih usluga na terenu u cilju ažururanja podataka, obavještavanja korisnika o potrebnim informacijama vezanim za pružanje komunalnih usluga i drugim slučajevima u cilju poboljšanja poslovnih odnosa;
 • vrši podjelu poziva za plaćanje, opomena i drugih pismena pravnim i fizičkim osobama;
 • vrši sortiranje i pakiranje računa (računi koji se dijele preko pošte);
 • vrši dostavljanje ugovora za pravne i fizičke osobe;
 • vrše kontrolu pravilnog evidentiranja potrošnje vode  i  ispravnosti korištenja komunalnih usluga, te uočene nepravilnosti unosi u dnevnik rada i prijavljuju voditelju službe;
 • vrši kontrolu mjernog mjesta i vodomjera, te uočene napravilnosti unosi u dnevnik rada i  prijavljuju voditelju službe;
 • utvrđuje i prijavljuje voditelju službe ne mogučnosti ili otežanom pristupu mjernom mjestu radi očitanja potrošnje vode, u cilju otklanjanja uočenih smetnji; 
 • pribavljaju podatke sa terena, kontroliraju točnost unesenih podataka o korisnicima  komunalnih usluga, broja članova domaćinstva i dr.;
 • vrši prijavu i evidentiranje svih promjene na terenu u vezi sa korisnicima komunalnih usluga (promjena adrese, podatke o korisnicima koji su umrli, podatke o nasljednicima i dr.) i dostavlja ih voditelju službe radi ažuriranja evidencije podataka korisnika komunalnih usluga;
 • evidentiranje svaki promjena na terenu u vezi sa otvaranjem i zatvaranjem poslovnih objekata i pribavljene podatke dostavlja voditelju službe;
 • učestvuje u rješavanju reklamacija upućenih od strane korisnika usluga;
 • redovito surađuje sa predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica u ažururanju podataka u evidencijama o korisnicima komunalnih usluga, za područje koje pripada njegovom djelokrugu rada;
 • odgovara za neprijavljivanje voditelju službe promjena nastalih podataka na terenu;
 • radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • radi u timu za isključenje ne redovitih platiša i bespravnih korisnika po nalogu ovlaštene osobe;
 • uredno vode dnevnik rada i dostavljaju izvješće o radu voditelju službe na dnevnom, tjednom, mjesečnom, tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou;
 • predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa  i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • konstantno prati promjene u poslu kao i propuste, te na vrijeme predlaže nova rješenja u cilju efikasnijeg obavljanja i unaprjeđenja procesa rada u poduzeću;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
 • Za svoj rad odgovoran je voditelju službe.

OPĆI I POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 –  da je državljanin BiH,
 –  da ima navršenih 18 godina,
 – da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju:

01.Vodoinstalater U RJ “Vodovod i kanalizacija“
– KV – III stupanj stručne spreme
– vodoinstalaterske struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
– vozačka dozvola B kategorije
– zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada
02.  Pomoćni radnik u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme    
– NK – II stupanj stručne spreme
– osnovno obrazovanje
– sa ili bez radnog iskustva
– zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada
03. Građevinski radnik RJ “Vodovod i kanalizacija“
– KV – III stupanj stručne spreme
– zidar, tesar ili drugi građevinski smjer
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– vozačka dozvola B kategorije
– opća zdravstvena sposobnost
04. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u RJ „Prikupljanje, selekcija i odvoz otpada“
– NK – II stupanj stručne spreme
– osnovno obrazovanje
– sa ili bez radnog iskustva
– zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada
05. Inkasant u „Inkasantska služba“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
– SSS – IV stupanj stručne spreme
– smjer ekonomski ili tehnički
– 1 godina radnog iskustva u struci
– vozačka dozvola B kategorije
– opća zdravstvena sposobnost

   Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatima koji se primaju na neodređeno radno vrijeme potpisat će se ugovor o radu.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća.
Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od (6) šest mjeseci:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju,
7. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (za poz. 01., 03. I 05),
8. Dokaz o radnom iskustvu u struci (za poz. 01., 03. i 05.).

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom.  Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje  obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.
U skladu sa člankom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, br: 7/19 ) i članka 9. točka (2) Pravilnika o radu JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez osim razmatranja dokumentacije, te pismenog , usmenog ispita i intervjua  za poziciju 01. i 03. provesti će se i praktični ispit, radi dodatne provjere znanja kandidata.

Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.
Sve informacije tražiti putem telefonskog poziva na broj: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 Vitez
  sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzimati u razmatranje.
Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

                                                                                                                  Datum: 10.12.2021.
                                                                                                                  DIREKTOR,
                                                                                                                                         
                                                                                                                  Jasna Babić

Objava JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme pojavila se prvi puta na Vitez.info.

Source:: Vitez.info