Konkurs za sekretara, higijeničara i nastavnike u Trećoj osnovnoj školi Bugojno

BOSNA I
HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA BUGOJNO

J.U. TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO

Na osnovu Odluke o davanju
saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna
mjesta broj: 01-02-724/19 od 09.08.2019. godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, za raspisivanje konkursa za prijem radnika u školskoj
2018/2019.godini, broj: 03-34-3/2018-610-2 od 21.11.2018. god, Uredbe o
postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK ( Službene novine SBK
7/19), Odluke broj:817/19 od 16.08.2019. godine raspisuje se

K O N K U R S

za prijem radnika
u šk. 2019./20. godini

 1. Nastavnik bosankog jezika – 18 časova – jedan izvršilac na neodređeno
  vrijeme
 2. Nastavnik razredne nastave – jedan izvršilac na
  neodređeno vrijeme, u matičnoj školi
 3. Nastavnik razredne nastave – dva (2) izvršioca na
  neodređeno vrijeme u Područnom odjeljenju Kandija
 4. Nastavnik njemačkog jezika – 6 časova na određeno vrijeme
  do 30.06.2020. god.
 5. Nastavnik islamske vjeronauke – 12 časova na neodređeno
  vrijeme
 6. Sekretar – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.
 7. Higijeničar – jedan izvršilac na određeno vrijeme, do
  povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2020. god.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt
  telefonom, e-mail adresom, naziv radnog
  mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis
 2. Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje o državljanstvu,
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ako kandidat ima položen
  stručni ispit),

Pored općih uslova predviđenih Zakonom
o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i
uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl.
novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl
novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom
Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br.
01-38-954/09-2.

Prednost u zapošljavanju kandidat
dokazuje odgovarajućim dokumentima ( uvjerenjem, potvrdom i sl) koje prilaže
prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem
ima prednost u zapošljavanju.

Kandidati mogu dostaviti i dokumente o dosadašnjem radnom
iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama
SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku
stručnih kompetencija.

Svi navedeni dokumenti moraju biti
originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana
objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene
konkursom obavit će se pismeno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti
blagovremeno obavješteni putem EMIS web stranice škole.

Pismeni dio ispita polaže se u vidu
testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata,
znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na
koje se kandidat prijavio.

Kandidati koji ne pristupe
ispitima u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni
konkurs.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su
prije stupanja na posao, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje
nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz
pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, koji ne mogu biti stariji od šest
mjeseci.

Obavijest o Javnom konkursu se
objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog konkursa na EMIS
web-stranici škole te se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK.

Prijave dostaviti isključivo putem
pošte Komisiji poslodavca u zatvorenoj koverti, na adresu Treća osnovna škola Bugojno Jaklić V br.2; 70230 Bugojno sa naznakom ” NE
OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI KONKURS”.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti
na broj telefona 030/251-701 ili na e-mail skole: [email protected]

Nepotpune i
neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave koje
ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

Direktorica škole

mr.
Haračić Amela, s.r.

Vise informacija na slijedećem linku: Izvor: Bugojno Danas