Kanton Sarajevo

Oglas za popunu jednog radnog mjesta u Poreznoj ispostavi Ilijaš

By Redakcija

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
 
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
 
Radna mjesta:
 
1. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Bihać – Porezna ispostava Sanski Most – 1 (jedan) izvršilac
2. Stručni saradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni porezni ured Bihać – Porezna ispostava Bihać – 1 (jedan) izvršilac
3. Stručni saradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni porezni ured Sarajevo – Porezna ispostava Hadžići – 1 (jedan) izvršilac
4. Stručni saradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni porezni ured Sarajevo – Porezna ispostava Ilijaš – 1 (jedan) izvršilac
5. Stručni saradnik za registraciju poreznih obveznika – Kantonalni porezni ured Sarajevo – Odsjek za edukaciju i registraciju, – 1 (jedan) izvršilac
6. Stručni savjetnik za prinudnu naplatu – Kantonalni porezni ured Goražde – Odsjek za prinudnu naplatu i inspekcijski nadzor – 1 (jedan) izvršilac
7. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Tuzla – Porezna ispostava Kalesija – 1 (jedan) izvršilac
8. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Mostar – Porezna ispostava Grada Mostara – 1 (jedan) izvršilac
 
1. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave. Pripadajuća neto plaća: 1.424,21KM
 
2. Opis poslova: registracija obveznika uplate doprinosa; provođenje postupka dodjele identifikacionog broja, izdavanje uvjerenja o registraciji; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave. Pripadajuća neto plaća: 1.285,26KM
 
3. Opis poslova: registracija obveznika uplate doprinosa; provođenje postupka dodjele identifikacionog broja, izdavanje uvjerenja o registraciji; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave. Pripadajuća neto plaća: 1.285,26KM
 
4. Opis poslova: registracija obveznika uplate doprinosa; provođenje postupka dodjele identifikacionog broja, izdavanje uvjerenja o registraciji; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave. Pripadajuća neto plaća: 1.285,26KM
 
5. Opis poslova: vrši pregled prijave za registraciju i provjerava tačnost podataka iz prijave i priložene dokumentacije; obavlja intervjue sa poreznim obveznicima i/ili njihovim zastupnicima i informiše ih o njihovim pravima i obavezama kao poreznih obveznika, te daje dodatne informacije potrebne za registraciju poreznih obveznika; provjerava da li su osnivači i odgovorna lica u subjektu koji se porezno registruje porezni dužnici; analizira sve podatke dobivene iz dokumentacije potrebne za registraciju i obavljenog intervjua, te na osnovu istih dodjeljuje porezni broj odnosno privremeno obustavlja dodjelu poreznog broja subjektima za koje je potrebno obaviti detaljniju provjeru; izdaje uvjerenja o registraciji; vodi postupak oduzimanja identifikacijskog broja; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava izvještaje o aktivnostima i rezultatima programa registracije poreznih obveznika; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Pripadajuća neto plaća: 1.285,26KM
 
6. Opis poslova: provodi procedure prinudne naplate javnih prihoda radi osiguranja izmirenja obaveza od poreznih obveznika kojima je prethodno uručen nalog za plaćanje; vodi postupak pljenidbe, procjene i prodaje zaplijenjene imovine; rješava zahtjeve za odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama dužnih poreznih obaveza; sačinjava nacrt sporazuma o izmirenju porezne obaveze odgođenim plaćanjem ili plaćanjem u ratama; priprema prijedloge za proglašavanje nelikvidnosti poreznog obveznika; nakon proglašavanja nelikvidnosti poreznog obveznika poduzima druge odgovarajuće prinudne mjere protiv drugih odgovornih fizičkih i pravnih lica, inicira ponovno pokretanje postupka prisilne naplate u slučaju opoziva prethodno utvrđene nelikvidnosti; priprema nacrt odluke o ustupanju imovine poreznih obveznika Federaciji izrađuje informacije, analize i izvještaje iz djelokruga svoga rada; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Pripadajuća neto plaća: 1.424,21KM
 
7. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima,podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave. Pripadajuća neto plaća: 1.424,21KM
 
8. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima,podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave. Pripadajuća neto plaća: 1.424,21KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:
 
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 
2. da je stariji od 18 godina;
 
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:
 
Poziciju 1:
 
VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
tri godine radnog staža
 
Poziciju 2:
 
VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
jedna godina radnog staža
 
Poziciju 3:
 
VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
jedna godina radnog staža
 
Poziciju 4:
 
VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
jedna godina radnog staža
 
Poziciju 5:
 
VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke, ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera,
jedna godina radnog staža
 
Poziciju 6:
 
VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
tri godine radnog staža
Poziciju 7:
 
VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
tri godine radnog staža
 
Poziciju 8:
 
VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
tri godine radnog staža
 
Prijavljivanje–potrebni dokumenti:
 
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
 
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
 
3. Kandidati za radna mjesta stručnih saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)
 
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
 
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
 
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
 
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
 
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
 
Dostavljena ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
 
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
 
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
 
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
 
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
1. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br.7
71 000 Sarajevo
( za pozicije: 3, 4, 5 i 6)
 
2. Odjeljenje Agencije za Hercegovačko – neretvanski i
Zapadnohercegovački Kanton
Ul. Ante Starčevića bb
 88 000 Mostar
( za poziciju: 8)
 
3. Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko – sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80 101 Livno (za poziciju: 1 i 2)
 
4. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli
Ul.Trg slobode bb
75 000 Tuzla
(za pozicije: 7.)
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine,
 sa pozivom na broj: 07-30-8-39/21″   
 
Napomena: Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. ILIJAS.info ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.
Lokacija: Ilijaš, Sarajevo
Broj izvršilaca: 1
Datum objave: 10.03.2021.
Trajanje oglasa: 14 dana (ističe 24.03.2021. )

The post Oglas za popunu jednog radnog mjesta u Poreznoj ispostavi Ilijaš appeared first on ILIJAS.info.

Source:: Ilijas.info