Srednjobosanski Kanton

Oglas za posao: Centar Duga traži jednog djelatnika za prijem u radni odnos

By Senada Vurm

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Službene novine SBK broj 7 od 10.07.2019.godine) i članka 106. Pravilnika o radu JU Edukacijsko rehabilitacijskog centra „Duga“, ravnateljica Centra „Duga“ Novi Travnik, raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENOM VRIJEME –  5 mj.

na radno mjesto: njegovatelja – jedan izvršitelj

Poslovi i radni zadaci njegovatelja u Centru «Duga»:

 • Pomaže defektologu u realizaciji programa odgoja i obrazovanja u grupi s naglaskom komunikacija, socijalizacije i brige o sebi
 • Učestvuje u pripremanju djece i mladeži za obrazovni proces, radno osposobljavanje i radnu okupaciju
 • Pruža korisniku podršku prilikom obavljanja higijenskih navika i ishrane
 • Sprovodi propisanu medikamentoznu terapiju korisnika
 • U produženom boravku provodi aktivnosti na razvijanju socijalnih vještina
 • U dogovoru sa Stručnim timom realizira program sportsko rekreativnih i kulturnih aktivnosti
 • Surađuje sa roditeljima
 • Prati zdravstveno stanje korisnika io tome u suranji sa socijalnim radnikom izvještava roditelja odnosno staratelja
 • Održava higijenu radnog prostora svakodnevno
 • Učestvuje u stručnom usavršavanju koje organizira Centar
 • Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja u okviru programskih zadataka Centra.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom potrebno je ispuniti i sljedeće posebne uvjete za obavljanje poslova:

 • SSS – III ili IV stupanj, završena obuka za pružanje pomoći osobama s invaliditetom ili

SSS – IV stupanj medicinskog smjera

 • Radno iskustvo – jedna godina

Mjesto rada: Novi Travnik

Radno vrijeme: 8 sati dnevno

Kandidat je obvezan priložiti sljedeća dokumenta u originalu ili ovjerenom presliku:

 • prijava na javni oglas
 • biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefon
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi u skladu sa posebnim uvjetima za traženo radno mjesto
 • dokaz o završenoj obuci za pružanje pomoći osobama s invaliditetom u skladu sa posebnim uvjetima za traženo radno mjesto (ukoliko ne posjeduje diplomu medicinskog smjera)
 • dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda)
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6. mjeseci

Pismeni ispit i usmeni intervju obavit će se 28.01.2022.godine u 10,00 sati u prostorijama Centra „Duga“.

Napomena: Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostaviti na adresu: JU Edukacijsko rehabilitacijski centar «Duga» Novi Travnik, ul. Ljudevita Gaja bb 72290 Novi Travnik, sa naznakom «ZA OGLAS». Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

O odluci o odabiru djelatnika obavještavaju se sudionici oglasa najkasnije 8 dana po donošenju odluke.

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 030/795-400

RAVNATELJICA: Sonja Nikolić Jurišić

Objava Oglas za posao: Centar Duga traži jednog djelatnika za prijem u radni odnos pojavila se prvi puta na Vitez.info.

Source:: Vitez.info