Srednjobosanski Kanton

Tražite posao? Potrebno 45 medicinskih sestara – tehničara

By Redakcija

WWW.GRAD-BUSOVACA.COM –

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajnju od 1 godine broj:10- 10651 od 16.12.2021.godine, Direktor dana 16.12.2021.,    r a s p i s u j e

I S P R A V K A  O G L A S A

ZA PRIJEM LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U TRAJNJU

OD 1 GODINE

I

U dijelu oglasa koji se odnosi na dan za podnošenje prijava „25.10.2021(subota)“ SE BRIŠE a novi glasi 24.12.2021.(petak).

II

U ostalom dijelu tekst oglas ostaje nepromjenjen.

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajnju od 1 godine broj:10- 10651 od 16.12.2021.godine, Direktor dana 16.12.2021., r a s p i s u j e

O G L A S

ZA PRIJEM LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U TRAJNJU OD 1 GODINE

1) ČETRDESET PET MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA – za rad u medicinskim službama J.U.Bolnica Travnik

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera

Položen stručni ispit i

Važeću licencu za samostalan rad

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

– Prijavu svojeručno potpisanu uz širu biografiju

– Ovjerene kopije svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje medicinske škole

– Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi općeg smjera

– Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu

– Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

– Važeća licenca za samostalni rad

– Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH.

NAPOMENA: OVIM PRIJEMOM SE NE ZASNIVA RADNI ODNOS.

Oglas se 17.12.2021.godine objavljuje na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Travnik i web stranici Javna ustanova Bolnica Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Zadnji dan za podnošenje prijave na oglas je 25.10.2021.godine ( subota).

Prednost u izboru imaju kandidati koji nemaju radnog iskustva, nakon položenog stručnog ispita.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “kadrovskog referenta”, Ul.
Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Post Tražite posao? Potrebno 45 medicinskih sestara – tehničara je prvi puta viđen na Grad Busovača.

Source:: Grad Busovaca