Srednjobosanski Kanton

Tražite posao? Tužiteljstvo KSB zapošljava četiri djelatnika sa srednjom stručnom spremom

By Redakcija

WWW.GRAD-BUSOVACA.COM –

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna-Srednjobosanski Kanton
KANTONALNO TUŽILAŠTVO/ TUŽITELJSTVO

T R A V N I K

Broj: A-453/20
Datum, 08.11.2021. godine

Na osnovu odredbe člana 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona (Sl. novine SBK br. 14/02), člana 48. stav 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom tužilaštvu Travnik br. A-59/17 od 19.03.2018. godine, u okviru Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, glavni kantonalni tužilac o b j a v lj u j e

O G L A S

za popunu pozicije na određeno vrijeme u

Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona

I – NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

1) Saradnik na poslovima uređivanja arhivske građe – 4 (četiri) izvršioca na određeno vrijeme.

Opis poslova:

a)detaljno pregledati svaki predmet pojedinačno i tom prilikom:
– izdvojiti predmete kojima je istekao rok čuvanja – otpis arhive;

– napraviti evidenciju manuelnih predmeta i provjeriti rok čuvanja;

b)fizički urediti svaki predmet pojedinačno (izdvojiti nepotrebne dokumente, fotokopije, itd.);
c)slaganje predmeta, popisivanje i slaganje prema evidenciji roka čuvanja,
d)skeniranje,
e)evidencija predmeta u odgovarajuću elektronsku bazu,
h) izvršiti indeksaciju predmeta, odnosno unos informacija o broju predmeta i strankama u predmetu u odgovarajući elektronski modul.

Posebni uslovi: SSS, IV stepen školske spreme.

II – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Za ispunjavanje uslova iz oglasa, kandidat mora priložiti:

biografiju (CV),
Svjedočanstvo ili diplomu o završenoj školskoj spremi (ovjerena kopija svjedočanstva, diplome ili uvjerenja o završenom školovanju) i
potvrda o poznavanju rada na računaru.
Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (dostavljaju samo oni kandidati koji budu primljeni i to nakon završene procedure).

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa, potpisat će se Ugovor o djelu na maksimalan period od 109 (stotinudevet) radnih dana.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Krajnji rok za prijavljivanje je 19.11.2021. godine, a Oglas će biti objavljen na web stranici Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, oglasnoj ploči Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, Službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona Travnik Ispostava-Biro Travnik, dana 09.11.2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

III – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu na oglas dostavlja se lično ili poštom na adresu:

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona, . Aleja konzula bb, Travnik, sa naznakom:

„Komisiji za popunu pozicija u sklopu Projekta“

Post Tražite posao? Tužiteljstvo KSB zapošljava četiri djelatnika sa srednjom stručnom spremom je prvi puta viđen na Grad Busovača.

Source:: Grad Busovaca